Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

SUMMER IN GARDEN SUITES&BEACH HOTEL

AYDINLATMA METNİ

I.GİRİŞ

Veri sorumlusu ULAŞ TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (“Summer In Garden Otel”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi aydınlatmak amacıyla işbu metni yayımlamaktayız.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER NELERDİR
 2. Kimlik Verileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk.
 3. İletişim Verileri: Telefon numarası, adres.
 4. Otelimizdeki İşlemler: Varsa aracınızın plaka bilgisi, fatura bilgileriniz
 5. Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Can ve mal güvenliğinizin korunması için otelimizde genel alanlardaki kamera kayıtları toplanmaktadır. (daha detaylı bilgi için: www.summergardenapart.com/kvkk).
 6. Dijital İşlemlerinizdeki Verileri: Otelimizin internetini kullanmanız durumunda IP adresi bilgileriniz, internete giriş-çıkış saatleriniz, size verilen kullanıcı adınız ve şifreniz, ziyaret ettiğiniz siteleri içeren verileriniz.
 7. Görsel / İşitsel Veriler: Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen ve sizlerden temin edeceğimiz fotoğraf ve görüntü kaydı gibi kişisel verileriniz

III. KİŞİSELVERİLERİ TOPLAMA AMACIMIZ

 1. Mevzuata ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 2. Size doğru hitap edilebilmesi, rezervasyon onaylarınızın alınması ve geri bildirimlerin ve yazışmaların sağlıklı yürütülebilmesi
 3. Misafirlerin fiziksel mekan güvenliğinin temini, otele giriş-çıkışların denetlenmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,
 4. E-fatura yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi,
 5. Kamu sağlığının korunmasının temini,
 6. Tarafımıza gelen talep, öneri ve şikâyetlerin takibi, değerlendirilmesi, misafir memnuniyeti değerlendirme çalışmalarının yapılması,
 7. Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini
 8. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.
 1. VERİ TOPLAMASININ HUKUKİ NEDENLERİ

Kişisel verileriniz; 6098 s. Türk Borçlar Kanunu, 6102 s. Türk Ticaret Kanunu, 213 s. Vergi Usul Kanunu, 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca aşağıda sayılı nedenlerle toplanmaktadır.

 1. Taraflar arasındaki sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 2. Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
 3. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerin toplanmasının zorunlu olması,
 4. Açık rızanın bulunması.
 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIM
 1. Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik verisi, iletişim verisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veriyi mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler, kamu kurum ve kuruluşları ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine,

 

 1. Ayrıca bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkili kişi veya kurumlar ile,

 

 

 1. Kişisel verileriniz yalnızca bize bizzat ulaştığınız online otel rezervasyon servisleri gerçek ve/veya tüzel kişi iş bağlantılarımız ile sınırlı olmak üzere,

 

 1. Otelimiz adına kişisel veri işleyen yurt içinde depolama, bilişim teknolojileri desteği

aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza,

 

 1. KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarıyoruz

 

 

 

 

 1. ÖZET TABLO
NO KİŞİSEL VERİ VERİ KONUSU KİŞİ GRUBU İŞLEME AMACI HUKUKİ SEBEBİ TOPLAMA YÖNTEMİ VERİ AKTARIMI
1 Ad, Soyad Müşteri Müşterilerin sisteme kaydı. 6098 s. TBK uyarınca  taraflar arasındaki sözleşme. Basılı Form (Konaklama Belgesi) Yurt Dışına Aktarılmıyor
2 TC Kimlik Numarası/ Pasaport Numarası Müşteri Müşterilerin sisteme kaydı. 6098 s. TBK uyarınca taraflar arasındaki sözleşme.

1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Kolluğa bildirimde bulunmak.

Basılı Form (Konaklama Belgesi) Yurt Dışına Aktarılmıyor
3 Uyruk Müşteri Kolluğa kimlik bildiriminin yapılması 1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Kolluğa bildirimde bulunmak. Basılı Form (Konaklama Belgesi) Yurt Dışına Aktarılmıyor
4 Adres Müşteri Faturanın düzenlemesi 213 s. Vergi Usul Kanunu uyarınca faturanın düzenlenmesi Basılı Form (Konaklama Belgesi) Yurt Dışına Aktarılmıyor
5 Telefon,

e-posta adresi

Müşteri Gerekli durumun varlığı halinde iletişime geçilmesi Açık rızanın olması. Basılı Form (Konaklama Belgesi) Yurt Dışına Aktarılmıyor
6 Oda numarası Müşteri Müşterilerin sisteme kaydı. 1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu gereği bildirimde bulunmak. Basılı Form (Konaklama Belgesi) Yurt Dışına Aktarılmıyor

 

 

 

 

VII. NASIL ELDE EDİYORUZ

Bu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak,

 1. Otelimize rezervasyonunuz, girişiniz ya da konaklamanız esnasında dolduracağınız

Basılı ve elektronik formlarla, ya da hizmetlerimizi kullanırken verdiğiniz beyanlarınızla,

 1. Internet sitemiz üzerinden,
 2. Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar, basılı ve elektronik formlar kanalıyla,
 3. Otelimiz internetini kullanmanız esnasındaki log kayıtlarınızdan
 4. Otelimizde yer alan kapalı devre kamera sistemleri aracılığı ile
 5. Sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik

olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemler ile toplamaktayız.

 

VIII. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 hükmü gereğince herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 1. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLSİNİZ

Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki hak ve taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgelerle [email protected] elektronik posta adresimize veya “Bitez Mah. Pomelan Cad. No:15 Bodrum/Muğla” adresimize posta yoluyla veya [email protected] KEP adresimize iletebilirsiniz.

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız. Summer In Garden Otel talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Summer In Garden Otel tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dil Seçin »